Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. AKDENİZ EDAŞ “TUZAĞI!”

Merhaba Arkadaşlar,
Uzun yıllardır süregelen özelleştirmelerden bir tanesi de 2013 yılında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKDENİZ EDAŞ) ‘ın özelleştirilmesi oldu. Elektrik faturalarındaki ciddi artış ben dahil, çoğu vatandaşın dikkatini çekip, canını epeyce sıkmıştır. Bu da yetmezmiş gibi 3. şahıslar tarafından herkesin ikamet adreslerine birer tehdit içerikli sözde bilgilendirme formu bırakıp kaçtılar.. Konunun detayı ile ilgili TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Adına İbrahim Kücü tarafından yazılan bir makale mevcut aşağıda ilgililere duyurulur. (:
Ve aklıma gelen ilk türküyü de sizlerle paylaşmak istedim: Türk Halk Müziği sanatçılarından Ali KIZILTUĞ ‘un seslendirmiş olduğu “Özelleştir özelleştir sat anam” türküsünü dinleyerek okumanız ümidi ile, görüşmek üzere.
Ayrıca sikayetvar.com adresi üzerinden şikayetinizi dile getirebilirsiniz.
Ali KIZILTUĞ / Özelleştir özelleştir sat anam!

Elektrik abone bilgilerinin güncellenmesi söylemiyle vatandaşa  “Perakende Elektrik Satış Sözleşmesi” imzalatılmakta

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKDENİZ EDAŞ) 2013 yılında özelleştirilmiştir.Yapılan özelleştirme sonucu Antalya, Burdur ve Isparta illerinde Elektrik Dağıtım hizmetlerini  CLK Akdeniz Enerji (CLK ENERJİ),  vermektedir.

 

CLK Enerji; Antalya, Burdur, Isparta illerindeki abonelerine, bir tebligat göndererek müşteri ile aralarında “Elektrik satışına ilişkin perakende satış sözleşmesi” bulunmadığını , kendi hazırladığı matbu sözleşmesinin 7 (Yedi) gün içerisinde yapılmaması halinde elektriğin kesileceğini bildirmektedir. Söz konusu bildirimler,   firma çalışanı olduğuna ilişkin gerekli-yeterli bilgi bulunmayan kişiler tarafından abonelerin adreslerine yapılan ziyaretlerde  söylenmektedir.

 

Tüketicilere , sadece tedarikçi CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ nin haklarını koruyan, abone sahibi tüketicinin hak ve hukukuna ilişkin maddelerin yer almadığı tek taraflı bir sözleşmenin imzalanması dayatılmaktadır.

 

 

5490 sayılı “Nüfus Hizmetleri Yönetmeliği”, 422 sayılı “Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği” ve diğer kanun, yönetmelik ve genelgeler gereğince, tüm aboneler bu tür kurumlara   TC kimlik numaralarını ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca abonelerin, mevzuat gereği abonelik ve iletişim bilgilerini güncellemeleri gereklidir.

 

Ancak kapı kapı dolaşan CLK Enerji görevlileri , abone bilgi güncelleme formu yerine,  “Perakende Elektrik Satış Sözleşmesi” vermekte ve bu sözleşme üzerinde yer alan kısımları doldurup   imzalamalarını istemektedir. Söz konusu sözleşme ayrıntılı olarak incelendiğinde, bir çok açıdan tamamen tüketicinin aleyhine olup, tüketicileri ekonomik, hukuksal bir takım taahhütlerin altına sokmaktadır, buna bağlı olarak mağduriyetlerin yaşanılması kaçınılmazdır.

 

Şöyle ki ;

 

1)Bu sözleşme 2 (İki) yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Dolayısıyla tüketici, iki yıllık bir süre içerisinde, başka bir tedarikçi ile anlaşamayacak. Sözleşme bitim tarihinden 60 (Altmış) gün öncesine kadar sözleşmenin feshedileceğine dair yazılı bildirimde bulunmadığı sürece sözleşme  1 (bir) yıl daha uzamakta ve tüketicinin mağduriyeti devam ettirilmektedir.

 

2)Abonenin bulunduğu adres kalıcı adres olmasına rağmen ayrıca yasal tebligat adresi istenmekte. Yazışmaların tebligat adresine yapılacağı ifade edilmektedir.

 

3)Anlaşmadan sonra olabilecek mevzuatla ilgili değişiklikler tarafları bağlamakta ve müzakere etme şansı tanımamaktadır.

 

4)Tüketici, enerji alımından doğacak tüm bedelleri ödemekle yükümlü. Dağıtım hizmet bedeli, iletim hizmet bedeli, kayıp kaçak bedeli, perakende satış hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli, mevzuat kapsamında alınması gereken vergi, pay, fon ve benzeri yasal yükümlülükler ayrıca ilave edilecek, yeni fonlar, vergi ve sair giderler, trafo kaybı, hat kaybı, reaktif enerjiden kaynaklanacak ilave bedel, gecikme zammı, ceza ve benzeri giderler faturaya ilave edilerek tüketiciye tahakkuk ettirilmektedir.

 

5)“Dağıtım ve/veya iletim şirketinden kaynaklanabilecek elektrik arz sorunları tedarikçinin yükümlüğünde değildir” denilmektedir.

 

6)Tüketiciden, elektrik tüketimini etkileyecek ilave yatırım, kapasite artış veya azalmaya yönelik bildirimi, değişikliğin gerçekleşeceği tarihten 1 (bir) ay önce tedarikçiye yazılı olarak sunmayı taahhüt etmesi istenmekte. Ayrıca yine elektrik tüketimini etkileyecek bakım, onarım vb durum sonucu oluşacak değişiklikleri, ilgili tarihten en az 2 (iki) gün önce tedarikçiye yazılı bildirilmesi istenmekte. Yani tüketilmeyen enerji bedelinin istenebilmesinin önü açılmakta. Sayacın eksik veya hatalı ölçüm yapmasından kaynaklanan nedenlerle oluşabilecek geriye dönük tüketim farklarının her türlü bedeli, tedarikçisini değiştirmiş olsa dahi tüketiciye rücu edeceği ifade edilmektedir.

 

7)Sözleşmede bir indirim oranından bahsedilmekte; fakat oran boş bırakılmaktadır. Ayrıca toplam fatura tutarından indirimden ziyade sadece kayıpsız perakende elektrik birim fiyatından indirimden söz edilmektedir.

 

8)Tüketiciden, tedarikçinin hesapladığı meblağ üzerinden güvence bedeli olarak teminat mektubu veya nakit para istenilmekte ve enerji transferi başlamadan önce ödemekle yükümlü olduğu  sözleşme de yazmaktadır.

 

9)Tüketicinin fatura bedelini 10 takvim günü içerisinde ödemekle yükümlü olması istenmekte. Son ödeme  tarihinden itibaren  günlük gecikme cezası uygulanacağı, ödemenin yapılmadığı takdirde  5(beş) iş günü içerisinde ihtara gerek kalmaksızın  elektriğin kesileceği, ayrıca tüketici üzerinde birden fazla abonelik bulunması ve bu aboneliklerden herhangi birinin borcu bulunması halinde,  yine ihtara gerek duyulmadan  tüketiciye ait borcu bulunan veya bulunmayan tüm aboneliklerin de enerjisini kesebileceği belirtilmektedir. Tüketicinin vermiş olduğu teminat mektubunu alacağına mahsuben nakde tedarikçinin çevireceği bulunmaktadır. Türkiye genelinde emekli, ücretli çalışanların genel maaş politikalarına uygun sürelere makul ödeme vadesi sunulmamaktadır.

 

10)Tüketicinin orta gerilimden enerji alması halinde buna ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat doğrultusunda faturalanma yapılacağı, enerji tüketmeyeceği dönemlere ait enerji kesilmesini talep etmemesi halinde ise yine mevzuata göre faturalandırma yapılmaya devam edeceği yer almaktadır.

 

11)Sözleşmeden doğan her türlü vergi, damga vergisi resim ve harçlar tüketiciye yüklenmekte, bu vergiler ödenmediği takdirde, ‘  Her türlü ceza  tüketiciye aittir.’ denilmektedir.

 

12)Tüketiciden piyasa mali uzlaştırma merkezine (PMUM) ve diğer kurumlara teslim edilecek evrakları, doğru eksiksiz olarak tedarikçiye vermesi istenmektedir.

 

13)Tedarikçi istediğinde tek taraflı sözleşmeyi feshedebilmektedir.

 

14)Tedarikçi sözleşmede değişiklik isteyebilmekte , 2 ay içinde değişiklik talebinde mutabakata varılamaz ise sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilmektedir.

 

15) EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından onaylanan fiyat artışları veya tarife değişiklikleri otomatikman faturalara yansımakta. Sözleşme sona erse bile tüketici tarafından ödenmesi gereken tüm borçlar muaccel ( peşin ödeme) hale gelmektedir.

 

16) Sözleşme maddelerinde mücbir sebep yazmakta; fakat bunların ne olduğu açık şekilde belirtilmemektedir.

 

17)Kredi kartı ile yapılan tüm ödemelerdeki her türlü masrafın tüketici tarafından karşılanması istenmektedir.

 

18)Tedarikçi her türlü alacağı için tüketiciden ek şahsi kefalet sözleşmesi talep etmektedir ve kefil olunacak bedel güvence bedelinin 3 (üç) katı olduğu ifade edilmektedir.

19)Tüketici, tedarikçiye bildirdiği cep telefonu ve /veya e-posta adresine SMS, ya da elektronik posta yolu ile e-fatura, fatura ve bildirimleri gönderilmesine onay vermekte ve tedarikçi,  kabul ettiğinin beyanını istemektedir.

 

Vatandaşa, bugüne kadar imzalatılan evrakların birer nüshaları, fotokopileri verilmemiş durumdadır.

 

 

Kapımıza gelerek bu sözleşmeyi imzalatmak isteyen CLK Enerji görevlilerine yukarıda değinilen sözleşme maddelerinden bahsedildiğinde, görevliler çark ederek sözleşmeyi imzalamanın zorunlu olmadığını söylemekte ve açıkça tüketiciyi kandırmak yolu ile müşteri topladıklarını itiraf etmektedirler.

 

Bu tip kanunlarda yeri olmayan uygulamalar ve tehditlerle vatandaşın haklarını hiçe sayarak sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden CLK Enerjinin, vatandaşı mağdur edecek  uygulamaları sonlandırmalı, Tüketicinin hak ve hukukuna saygılı  hizmet vermelidir.

 

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Adına

 

İbrahim Kücü 

Bir önceki yazımız olan Change MySQL Reset/Update Password - Root SSH - Kullanıcı ve Şifre İşlemleri başlıklı makalemizde 28000, access ve Change hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın